QMDJ (奇門遁甲)

六壬:贵人

(1)贵人得地则贵、失地则贱,爱龙、常、合;不立魁罡。在子午为关、卯酉为格;在日辰前则动,在日辰後则静。

(2)贵人空亡,忧喜皆不成,所谓当忧不忧、当喜不喜也。

(3)太岁作贵人,虽不入传,皆为救助,凡占得贵人力。

(4)贵人临旺相气发用,又加日辰年命者,曰富贵卦;岁贵更用起月将者曰龙德卦,皆主升迁,求谋遂意。

(5)贵人临二八门为励德课,利君子迁转动移事;不利小人、主忧,身宅动移不宁。

(6)贵人入狱,主君子烦躁不宁。凡谒贵遇入狱及励德,必阻滞,即见亦不利。

(7)贵人专主钱财、喜庆、诏命之事。如君子迁官,常人田宅、财物。

(8)贵人顺治,更与日干相生,虽遇凶将亦不为深害;若逆治,虽遇吉神,亦不深喜。