Flying Stars (玄空飛星風水)

Mountain Punishments

 • Ren, Yi punishes Monkey
 • Ding Rooster punishes Tiger
 • Ox punishes Dragon
 • Geng punishes Horse
 • Rat punishes Snake
 • Kun Pig punishes Yi Wood
 • Snake, Horse punishes Rooster
 • Jia punishes Bing Fire
 • Dog punishes Ox
 • Gen Rabbit punishes Ding
 • Qian punishes Rabbit
 • Bing punishes Xin Metal
 • Tiger and Dragon punishes Goat
 • Monkey, Goat punishes Gui Water

When the mountains punishes, that particular sector or gua invoke a negative connotation on the people residing in that property.

4 Pillars (四柱命理)

八字简单论

金主肺受火冲克,酒色成疾。
土虚逢木旺之乡,定伤脾胃。
枭神重重身反弱,多得痨病。
眼目昏暗,必是火遭水克。
下肢寒冷,必是冬生无火。
筋疼骨痛,木被金伤。
伤官逢伤,疾病连绵。
运逢比劫,疾病破财。
羊刃逢印,终贵有病。
木逢金克,腰肋之疾。
火被水克,眼目之疾。
三合火旺,脓血之疾 。
土克水,腹脏之疾。
火克金,肺必有病。
日旺官旺,折伤肢体之疾。
双眼无瞳,火土焦干癸水。
丙丁克金,大肠有疾。
金水伤官,寒则冷嗽,热则痰火。
火土印绶,热则风痰,燥则身痒。
金水枯伤,肾必虚。
水木相胜,脾胃伤。
羊刃在败地,多瘰疬,金刀之灾。
财多身弱又行财运,多疾疫之病。
旺土见火,眼疾热病。
杀官杂乱、病痛交加。