QMDJ (奇門遁甲)

大六壬心镜 – 占何鬼祟

传中有鬼伤今日,看是何神作祸殃。
木主绞刑修造害,金为伤死及神堂。
火并五道城隍灶,水则河官厕北方。
土化宅神须祭祀,螣蛇朱雀道途亡。
虎为兵役勾陈吏,天后女姑为怪详。
贵人神庙并先祖,新化都缘因太常。

传中逢鬼落长生,婆神五道祟分吟。
沐浴河官水中鬼,冠带家堂香火神。
临官词讼曾留愿,帝旺家先土地并。
衰死木下山林鬼,病则家先坟墓灵。
死墓先亡公伯祸,绝为流荡客伤惊。
胎因产死养神庙,此法推详理最精。

QMDJ (奇門遁甲)

大六壬心镜 – 占疾病生死

占病如何辨死生,先推白虎与谁并。
假令今日干居水,土神为虎病难醒。
次看六般来入墓,细推端的自分明。
火日用神怕见戌,恶见天魁覆丙丁。
戊己木神居未上,壬癸水神辰上停。
申酉二支逢丑位,行年三合梦魂惊。
带杀虎并来入卦,值此之时不减平。
白虎所乘兼旺相,逢克人年必命倾。
凶期鬼日将为准,甲乙占忧庚及辛。
干支作虎忧今日,若在他辰数计程。