QMDJ (奇門遁甲)

大六壬心镜 – 占盗贼

占盗先寻元武看,老少休旺定两般。
阳即是男阴是女,神将比和贼久安。
元武内战分赃竞,日上勾陈自告官。
元武之阴须识取,名为盗者审斯奸。
年上有神伤武盗,发使擒之且不难。
盗去本家知伴数,亥元生木树林间。
盗神朱勾蛇虎合,不死遭擒贼胆寒。
更将元武三传算,上下俱伤是败端。
克处不将赃物寄,生处应在此方攒。
传若顺行贼游走,逆行乃知贼伏蟠。
里数但看元武上,下上相乘数若干。
复视亡神天目星,贼居其下莫教惊。
亡神旬内甲居乙,还知甲戌在登明。
天目春氐夏居柳,秋奎冬斗不藏形。
干若来伤支上将,休问偷人何处停。
支上阳神伤日上,寻究追求保十成。
太阴六合干支上,冥福佑之远登程。