QMDJ (奇門遁甲)

大六壬心镜 – 推黄道方

黄道所临为吉神,任其修造不殃人。
太岁之方犹不畏,况其诸煞及将军。
推之常以天罡诀,正七加虚二八寅。
两月顺行阳位上,如逢三九便归辰。