Flying Stars (玄空飛星風水), QMDJ (奇門遁甲)

Plotting QiMen Feng Shui

Using an example: South facing house/ apartment in period 8 residing in 2019. Using period 8, start by plotting 戊 in palace 8, then follow thru 己,庚,辛,壬,癸,丁,丙,乙.

The Facing palace will start 值符. In this case, palace 9. With that, in clockwise cycle, plot out 腾蛇,太阴,六合,勾陈/白虎,朱雀,九天,九地.

Move in/ residing in 2019 己亥 look at the 60 甲子旬 to find the lead star, which is 甲午 that will reference to 辛. In that palace look for the base star, in this case is 天芮. In 值符 palace place 天芮 and continue in clockwise cycle plot out 天柱,天心,天蓬,天任,天沖,天辅,天英.

Using the star look for the corresponding heaven stem. On that stem look for the corresponding base door and plot it with 值符 palace. In clockwise cycle plot out 景,死,惊,开,休,生,伤.

With that you would have the QiMen Feng Shui Chart for South Facing apartment/ house for assessment.

Where to take compass reading + door vs balcony as facing shall leave it to each Practitioner/ Users.

Metaphysics (易学)

连山, 归藏, 周易

一)连山易首于艮卦,艮为山,所以称为“连山易”。三元盘以“一六四九双双起,夬姤剝復颠颠倒,往来阖辟团团转,卦象顺逆爻爻到”邵子(邵雍)圆图为连山易。三元盘以此为天元盘,自乾夬向左转至復,自姤向右转至坤。经云:阳从左边团团转,阴从右路转相通。左转乾兑离震初爻为阳,所以称为阳仪界。右转巽坎艮坤初爻为阴,所以称为阴仪界。

二)归藏易起于坤卦,因万物藏于坤。二十四山藏于后天八卦内,所以壬子癸三山藏于坎卦。后天八卦主时令,随斗柄所指,春夏秋冬四时之流行,二十四节气之进退。后天八卦为卦运,所以三元地理以此为地元盘。一运坎卦藏于坤、二运坤卦藏于巽、三运震卦藏于离、四运巽卦藏于兑、五运无卦之上十年寄于四运,下十年寄于六运藏于艮、七运兑卦藏于坎、八运艮卦藏于震、九运离卦藏于乾。

三)周易为文王卦,一卦六爻,一卦可变八卦,亦可变为十二卦,与错卦综卦则颠倒、倒颠、爻反、通卦等等,一卦可变为二十多卦,用于收山出煞、收龙纳水坐向与转变元运之用。三元地理以此为人元盘。

https://www.xuanyi.com.sg/?cat=5
Flying Stars (玄空飛星風水)

8 Mansion Feng Shui: Life Gua vs Sitting vs Door

一、 年命起伏位
以年命或命卦來定遊年九星,起伏位八宅法的基本理論。當宅與命不同配合,即東四命住進西四宅,或西四命住進東四宅時,年命還是我們最終的一個考慮因素,那由年命、命卦所推演出來的四吉、四凶方,才是陽宅佈局最後的一個依靠。
由年命來決定吉凶方位,這種人與宅配的陽宅風水觀念,在所有的風水派別中並不多件​​。絕大多數的地理風水理論都是認為:好地理就是好地​​理,任何人去住都是一樣。但事實上,並非如此,因此以年命起遊年九星的八宅法,仍有其值。

二、 坐山起伏法
人命配掛是強調「東西四命」,坐山起伏位則是把重點擺在「東西四宅」,兩者之間顯然有很大的不同。
坐山,是地理風水各流派公認非常重要的一項因素,決定了坐山,才能立向,也才有八方乃至於二十四方位的吉凶。因此,由坐山來定遊年九星也是天經地義的事。

三、 門上起伏法
門上起伏位是一種起九星法。這種起伏位法主要的功能是在於要不要開後門、後窗而已。其步驟很簡單,先由坐山起伏位,看看門在哪一個九星上,再以該門當伏位,看看坐山是在哪一個九星上。若經過這種來回起九星的方式之後,坐山是坐吉星,則不宜在坐山處開後門及窗﹔若是坐凶星,則可以在坐山處開後門及窗。在《陽宅十書》一書中,門上起伏位則另有用途。

http://unclekin2604.blogspot.com/2012/03/blog-post.html?m=1

主房坐山起伏位,有什么用呢?
就是看大门所开的位置的吉凶如何,东西不相混。东四宅,就是开大门要东四宫,西四宅大门要在西四宫。其实话说回来,这个事情,认真想一下,和大门起伏位一回事,因为主和门同在于东四宫,肯定都是吉利的,不论以坐为伏位看门,还是从门起伏位看主房,吉凶不会有变化。例,坎宅开震门,坎宅为主起伏位,震大门在吉方,而从大门震起伏位为观察点看,则与坎主配合也是吉利的。比如一个地方,地势已经决定,房子该坐何向,而这个“主”就确定了,坐坎就是坎宅,坐离就是离宅,再从主房起伏位,不管有没有院子,都可以由主房坐山来判定大门开何位置为吉,何处为凶。这个是造作的基本的操作 程序,根据环境,先定主房坐向,再定大门、主卧床位等,而判定一个房屋或者院落吉凶的时候,就根据高房在何卦位,就是什么宅,起伏位后,再根据外环境山水、邻居的房屋高低宫位来断定本宅的得失吉凶。这就是坐山为主的意义所在。

大门起伏位,又有什么用呢?
对于已经建好的宅院,如果想再起高楼,高楼建于何处吉利?这个准备新起的楼,是该高于原来的主房,还是低于原来的主房?这个要从大门起伏位看吉凶。假如一个院子,原来的主房和大门并不配,东西相混,坎宅开的是坤门,为凶,而要改变这个格局,就是门上起伏位,然后把这个新建房子放在大门起伏位的吉利的宫位,也必须把新修房屋高于原来的坎方主房,因为大门是西四坤方,新修的房屋方位可以置于西四乾宫,乾坤相配大吉,以及其他的兑宫,艮宫,都是可以的。而原来本身格局是吉利的,已经是东四宅、东四门的,而既可以在吉利方位修的高大点,也可以在凶方修至低于主房即可,算是凶方平伏而无祸。而且门上起伏位,对于现代楼房单元户的风水选择和改善是一个有效的捷径,为什么呢?如果非要从坐上起伏位开始看吉凶,现在楼房一个大楼的坐向或者单元房的坐向,可能会众说纷纭,吉凶难定,此风水师眼中的吉宅,会成为另外风水师眼中的凶宅。那么我们如果直接从进户门起伏位,再根据进户门来选择性的确定主卧在哪里最佳,把高大的柜子等东西摆放在哪里最好,厨房如果在两宫交界的地方,则可以通过微调灶位来摆放到吉利的宫位去,结合命卦,该选择东户还是西户,这些都是能通过大门起伏位来确定了。

至于人命宫起伏位 又有何用呢?
这个其实不用说也知道,就是论的风水的特异性,人这个因素,是灵魂所在,没有人住,空房子谈吉凶就无意义,吉凶都是对人的。前面已经说到大门和坐山起伏位一回事, 人命宫起伏位论风水吉凶最终还是一回事,是一路下来非常统一的思想。东四宅要东四命住,西四宅西四命住,已经是很明白的一个主题思想,不论强调以何为主的,都也强调命要相配,看起来似乎《八宅明镜》一切都是以人为主,而不管门上坐上,《阳宅三要》只说门主灶,不说命主,说到最后,还是一句话,因为东四宅的吉利宫位必定大门也在东四开,命宫属于是东四命的,才能与房屋大门配合全部吉利;而西四宅的主和门,只有和西四命能合得上。说来说去,只不过古人观察点、侧重点有所不同而已,实质的吉凶,最后都是一样的。

http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_a852020d0102w5v7.html
Metaphysics (易学), Plum Blossom Divination (梅花易数)

无妄才能大畜

无妄,元亨利貞。其匪正有眚,不利有攸往。

初九,无妄往,吉。
六二,不耕穫,不菑畬,則利有攸往。
六三,无妄之災,或繫之牛,行人之得,邑人之災。
九四,可貞,无咎。
九五,无妄之疾,勿藥有喜。
上九,无妄行,有眚,无攸利。

大畜,利貞,不家食吉,利涉大川。

初九,有厲,利已。
九二,輿說輹。
九三,良馬逐,利艱貞。曰閑輿衛,利有攸往。
六四,童牛之牿,元吉。
六五,豶豕之牙,吉。
上九,何天之衢,亨。