4 Pillars (四柱命理)

合禄格

合禄格者,意为命无官星,借干支以合之。

禄者,官星也,庚合乙,以乙为戊土为官;申合巳,以巳中戊土为癸水之官。以六戊日,庚申时,四柱无官印为合格。

比如甲生人遇寅木为禄,但没有遇见寅木而遇见了亥,寅亥合木,所以称为合禄。

此格多见于六戊日主和六癸日主。《星平会海》云:此格以六戊日为主,以庚申时合卯中乙木为戊官。

四柱有甲乙字,丙字、巳字,刑坏了申,丙伤庚字,则减分数,岁君大运亦然秋久生者为妙。

戊日庚申,以庚合乙,因其主而得其偶。

己戊戊庚
未辰辰申

戊生辰月,月令无用,天干无官煞,形成戊日庚申时,合禄格成,行运忌火、官煞不利,填实不吉。

土强身旺,庚申食神泄秀为用,官煞为犯其旺神,火更伤食神秀气。书云,“庚申时逢戊日,食神旺之方,岁月犯甲丙卯寅,此乃遇而不遇”,于理正合。