4 Pillars (四柱命理)

21。劫煞

申子辰见巳, 亥卯未见申, 寅午戌见亥, 巳酉丑见寅。
查法: 以年柱或日柱为主, 四柱地支见之者为是。
劫者, 夺也, 自外夺之谓之劫。 劫煞又名大耗。
古歌云:”劫煞为灾不可当,徒然奔走名利场, 须防祖业尽消亡, 妻子如何得久长,劫神包裹遇官星,主执兵权助圣明, 不怒而威人仰慕, 需合华夏得安荣。”
三命通会说:”劫煞吉则聪慧过人, 才智超群, 事不留行, 胸罗万象, 高明爽迈, 武德横财。 凶则昏浊邪侈, 毒害性重, 宿疾刑徒, 兵刀折伤, 执拗内狠,贪夺无情。