QMDJ (奇門遁甲)

太乙十六神

【子神】曰地主,建子之月阳气初发,万物阴生,故曰地主。主动摇言语事。
【丑神】曰阳徳,建丑之月二阳用事,布育万物,故曰阳德。主施恩育物事。
【艮神】曰和徳,春冬将交阴阳气合,群物方生,故曰和德。主和集成就事。
【寅神】曰吕申,建寅之月阳育大申,草木甲拆,故曰吕申。主运用主宰事。
【卯神】曰高丛,建卯之月万物皆出,自地丛生,故曰高丛。主发挥事。
【辰神】曰太阳,建辰之月雷出震势,阳气大盛,故曰太阳。主危会兵曵事。
【巽神】曰大旲,春夏将交或暑方主,阳气炎皓,故曰大旲。主申命号令事。
【巳神】曰大神,建巳之月少阴用事,阴阳不测,故曰大神。主毁拆破废事。
【午神】曰大威,建午之月阳附阴生,刑暴始行,故曰大威。主光明威烈事。
【未神】曰天道,建未之月火能生土,土王于未,故曰天道。主阴私事。
【坤神】曰大武,夏秋将交阴气施令,杀伤万物,故曰大武。主刑罸事。
【申神】曰武德,建申之月万物欲死,荠麦将生,故曰武德。主传送迁移事。
【酉神】曰太簇,建酉之月万物皆成,有大品簇,故曰太簇。主更易肃杀事。
【戍神】曰阴主,建戍之月阳气不长,阴气用事,故曰阴主。主危期兵丧事。
【乾神】曰阴徳,秋冬将交阴前生阳,大有其情,故曰阴德。主命令事。
【亥神】曰大义,建亥之月万物怀垢,群阳欲尽,故曰大义。主计谋废弃事。