Flying Stars (玄空飛星風水), Plum Blossom Divination (梅花易数)

六爻装卦纳甲

乾在内子寅辰(甲),乾在外午申戌(壬)
坎在内寅辰午(戊),坎在外申戌子(戊)
艮在内辰午申(丙),艮在外戌子寅(丙)
震在内子寅辰(庚),震在外午申戌(庚)
巽在内丑亥酉(辛),巽在外未巳卯(辛)
离在内卯丑亥(己),离在外酉未巳(己)
兑在内巳卯丑(丁),兑在外亥酉未(丁)
坤在内未巳卯(乙),坤在外丑亥酉(癸)