QMDJ (奇門遁甲)

Yin QiMen (陰盤奇門)

Yin QiMen (陰盤奇門) is different from the usual Yang QiMen (陽盤奇門) which make use of Upper, Middle, Lower Yuan (上,中,下 元) and JieQi (節氣). The limitation of Yang QiMen (陽盤奇門) is that it takes approx 5 days for a change in chart and is seen as a limitation in this modern fast pace environment when it comes to divination and tactics application.

In Yin QiMen (陰盤奇門) it makes use of lunar calendar as a primary cue for charts.

For example: 2019 Aug 13, 4pm is converted to Lunar dates as 己亥年,七月, 十三日,申時. This is then converted to 12 + 7 + 13 + 9 = 41. Using 41 divided by 9 and adopt the residue figure which is 5 as the choice of chart. With that, the Yin QiMen (陰盤奇門) for this hour is chart 5, thus using palace 5 to start the QMDJ chart.

Hence, every 2 hours there would be a change of chart. Making it efficient and align for divination and tactics application.

QMDJ (奇門遁甲)

奇门飞宫之 7 步排出完美盘局

http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_12ed6ed640102wy9g.html

 一、盘局之外:
1、用事时间到天干地支的转换:这是一切周易术数运用的前提。借力方法:查询万年历来完成。
2、廿四节气的了解与掌握:由用事之日向前逆推遇到的节气,这是奇门盘局的划分范围,也是拆补法的严格规定。
3、三元符头的寻找与定位:由用事日干向前逆推到甲或己的日干支。子午卯酉上元局,寅申巳亥中元局,辰戌丑未下元局,这是确定具体局数的标准。
4、六甲旬首的确定:由用事时辰干支来决定。任一时辰,都会在甲子戊、甲戌己、甲申庚、甲午辛、甲辰壬、甲寅癸的某一范围内。借力方法:深入了解六十花甲。

二,盘局之内:
1、地盘三奇六仪的排布:次序为戊、己、庚、辛、壬、癸、丁、丙、乙,次序永远不变,几局即在几宫起戊,一宫一位进行排布。注意:阳顺阴逆。
2、暗干支排布:由地盘六甲旬首之宫起本旬旬首,一宫一位排布,藏甲而留癸。注意:阳顺阴逆。
3、确定盘局中符使位置:看六甲旬首在何宫,起星门宫即为天盘之星为天盘直符,人盘之门为人盘直使,地盘之宫称地盘直符(看奇门飞宫原始图)
4、天盘直符对时干之宫,永远顺飞;人盘直使对时支之宫(暗干支的地支宫位),永远顺飞;神盘直符与天盘直符同位,分阳顺阴逆飞行。
5、标注空亡于地盘之宫,标注驿马于天盘。注:1、六甲空亡,以时辰论:甲子旬空戌亥,甲戌旬空申酉,甲申旬空午未,甲午旬空辰巳,甲辰旬空寅卯,甲寅旬空子丑;2、驿马定位,以时辰论:申子辰马在寅,寅午戌马在申,巳酉丑马在亥,亥卯未马在巳。

Flying Stars (玄空飛星風水), QMDJ (奇門遁甲)

三元奇門流年(安床)- 陽山順 (四正:+、-、-),陰山逆 (四隅:-、+、+)

三元起法,上元甲子起乾,順行四維乾艮巽坤,周而復始。中元甲子起坎,順行四正坎震離兌,下元甲子起艮,順行四維艮巽坤乾。

四維;四隅之方也,每年起法,只就四維,不用四正。上元甲子年,乾上起休門;乙丑年,艮上起休;丙寅年,巽上起休;丁卯年,坤上起休是也。

而每年輪法,仍兼用八方。如上元甲子年,乾上起休,坎生,艮傷,震杜,巽景,離死,坤驚,兌開是也。

周而復始者;謂每年起法,如上元甲子乾上起休,至丁卯起坤,已一周矣。

戊辰又乾上起休,己巳艮上起休,謂復始也。而其每年輪法,即下干支陰山陽山,陽順佈,陰逆行。

中元甲子,坎上起休,俱照上元一樣輪法。

下元甲子,艮上起休,俱照上、中元一樣輪法。

此以上,申明前八門加臨句。

論流年係何宮起休門,亦論其山之陰陽順逆佈之。如寅甲為陽,陽主順;乙卯為陰,陰主逆,但取門(奇門也)生宮,宮門比和為吉,宮剋門次之,宮生門則凶,門剋宮則大凶矣。

Flying Stars (玄空飛星風水), QMDJ (奇門遁甲)

八門加臨 (奇門安床:休、開、生為用)

http://www.cll-iching.org.tw/index.php?news=x&newsdetail=106

八門加臨者,乾山起艮,坎山起震,艮則加巽,震則從離,巽從震,離從乾,坤坤兌兌以起休門,順行八宮,分房安床,獨取開休生為三吉。

八門:奇門也,休、生、傷、杜、景、死、驚、開為八門,八門五行,隨八卦而起:休隸坎屬水,生隸艮屬土,傷隸震屬木,杜隸巽屬木,景隸離屬火,死隸坤屬土,驚隸兌屬金,開隸乾屬金。

加臨者:加于八山也。

乾山從艮上起休,震生,巽傷,離杜,坤景,兌死,乾驚,坎開。

坎山從震上起休,艮山巽上起休,震山離上起休,巽震起,離乾起,坤坤起,

兌兌起,俱順佈八宮,而開、休、生三門為最吉,分房、安床必取諸此也。

說明:

戌乾亥三山:從艮卦起休門;震生,巽傷,離杜,坤景,兌死,乾驚,坎開。

壬子癸三山:從震卦起休門;巽生,離傷,坤杜,兌景,乾死,坎驚,艮開。

丑艮寅三山:從巽卦起休門;離生,坤傷,兌杜,乾景,坎死,艮驚,震開。

甲卯乙三山:從離卦起休門;坤生,兌傷,乾杜,坎景,艮死,震驚,巽開。

辰巽巳三山:從震卦起休門;巽生,離傷,坤杜,兌景,乾死,坎驚,艮開。

丙午丁三山:從乾卦起休門;坎生,艮傷,震杜,巽景,離死,坤驚,兌開。

未坤申三山:從坤卦起休門;兌生,乾傷,坎杜,艮景,震死,巽驚,離開。

庚酉辛三山:從兌卦起休門;乾生,坎傷,艮杜,震景,巽死,離驚,坤開。