4 Pillars (四柱命理)

甲木參天,脫胎要火。春不容金,秋不容土。火熾乘龍,水宕騎虎。地潤天和,植立千古。

純陽之木,參天雄壯。火者木之子也,旺木得火而愈敷榮。生於春則欺金,而不能容金也;生於秋則助金,而不能容土也。寅午戌,丙丁多見而坐辰,則能歸;申子辰,壬癸多見而坐寅,則能納。使土氣不干,水氣不消,則能長生矣。

甲為純陽之木,體本堅固,參天之勢,又極雄壯。生於春初,木嫩氣寒,得火而發榮;生於仲春,旺極之勢,宜泄其菁英。所謂強木得火,方化其頑。剋之者金,然金屬休囚,以衰金而剋旺木,木堅金缺,勢所必然,故春不容金也。生於秋,失時就衰,但枝葉雖凋落漸稀,根氣卻收斂下達,受剋者土。

秋土生金洩氣,最為虛薄。以虛氣之土,遇下攻之木,不能培木之根,必反遭其傾陷,故秋不容土也。柱中寅午戌全,又透丙丁,不惟洩氣太過,而木且被焚,宜坐辰,辰為水庫,其土濕,濕土能生木泄火,所謂火熾乘龍也。

申子辰全又透壬癸,水泛木浮,宜坐寅,寅乃火土生地,木之祿旺,能納水氣,不致浮泛,所謂水宕騎虎也。如果金不銳,土不燥,火不烈,水不狂,非植立千古而得長生者哉!

甲日子提为印授,顺运不如运逆走,煞多官盛东为美,午未逢之为忌星。

甲木生丑财分明,大运喜西不喜东,发财发福多荣达,运到午末祸便生。

甲木生寅财煞重,旺相不冲定超群,顺行到火多难显,逆运终为富贵人。

甲生卯月柱带煞,此造为贵又为奇,不分逆顺宜南地,申酉西方反不宜。

甲生辰月喜有官,逆行东地不周全,顺行南地多颠倒,若是根深富贵长。

甲生巳月喜财煞,逆行早岁声名华,顺行须妨申酉地,大运遇金宜犯煞。

甲生午月为丁火,木火伤官喜生财,顺行怕到西方地,东北逢之更美哉。

甲生未月为正财,月财有气福非常,逆行喜欢东方木,惟恐出生寿不长。

甲生申月枭煞全,无根无气身弱为,运行顺地北方好,逆运须防火地休。

甲生酉月见官星,顺行酉地必成功;逆行离官官被制,禄尽官至寿元终。

甲生戌月用财官,顺行东南福更宽;柱中逢亥多为喜,逆行姓名达金殿。

甲生亥月为长生,柱中见煞最为奇;中年最喜东方运,午未遇之数不齐。