Flying Stars (玄空飛星風水)

龍門八大局(乾坤國寶)水法

坐⼭ 坎 ⾉ 震 巽 離 坤 兑 乾
先天 兑 乾 ⾉ 坤 震 坎 巽 離
後天 坤 震 離 兑 乾 巽 坎 ⾉
賓位 震 坎 巽 離 兑 乾 ⾉ 坤
客位 乾 巽 坎 ⾉ 坤 震 離 兑
案劫 離 坤 兑 乾 坎 ⾉ 震 巽
天劫 巽 離 乾 坎 ⾉ 震 ⾉ 震
地刑 坤 兑 坤 兑 乾 坎 巽 離
辅卦 ⾉ 兑 坤 震 巽 兑 坤 坎
庫地 坤 乾 壬 坤 辛 巽 癸 艮
坐煞 辰 寅 申 酉 亥 卯 巳 午
先煞 巳 午 寅 卯 申 辰 酉 亥
後煞 卯 申 亥 巳 午 酉 辰 寅
正竅 巽 坤 乾 艮 辛 甲 甲 巽