Flying Stars (玄空飛星風水)

路沖 + 三煞

路沖有三种情况:
1,道路或巷道之宽度小于本宅时,称为“箭煞”,对本宅最为不利,巷道之長度越長,感應力越大。
2,巷道之宽度与宅同宽时,更要看本宅坐向之衰旺运而定,如逢旺山旺向,则能发达于一时,但运一过则发凶。如宅逢衰运,则宜改迥或搬家为宜。
3,巷道之宽度大于本宅时,则巷道变为“广场”,这种情况 对本宅影响较小,還要參看車速,但仍有煞气进来。
逢路冲巷冲,其宽度比本宅小时,家中容易发生灾祸,逢三煞年会到屋内或巷子时,就容易发生灾祸。

三煞位:
申子辰之年月日时,煞在南方;
寅午戌之年月日时,煞在北方;
巳酉丑之年月日时,煞在东方;
亥卯未之年月日时,煞在西方。

Flying Stars (玄空飛星風水)

龍門八大局(乾坤國寶)水法

坐⼭ 坎 ⾉ 震 巽 離 坤 兑 乾
先天 兑 乾 ⾉ 坤 震 坎 巽 離
後天 坤 震 離 兑 乾 巽 坎 ⾉
賓位 震 坎 巽 離 兑 乾 ⾉ 坤
客位 乾 巽 坎 ⾉ 坤 震 離 兑
案劫 離 坤 兑 乾 坎 ⾉ 震 巽
天劫 巽 離 乾 坎 ⾉ 震 ⾉ 震
地刑 坤 兑 坤 兑 乾 坎 巽 離
辅卦 ⾉ 兑 坤 震 巽 兑 坤 坎
庫地 坤 乾 壬 坤 辛 巽 癸 艮
坐煞 辰 寅 申 酉 亥 卯 巳 午
先煞 巳 午 寅 卯 申 辰 酉 亥
後煞 卯 申 亥 巳 午 酉 辰 寅
正竅 巽 坤 乾 艮 辛 甲 甲 巽

Flying Stars (玄空飛星風水)

辅星⽔法吉凶论断

辅弼⽔来最⾼强,房房富贵福寿⻓。
辅弼⽔去退⽥庄,男夭⼥亡为孤孀。
武曲⽔来发众房,世代为官近帝王。
武曲⽔去⾎光死,男⼥离乡走外邦。
破军⽔来是凶神,先杀⻓⼦后杀孙。
破军⽔去⼤吉昌,为官英雄近帝王。
廉贞⽔来最难当,连年瘟疫起祸殃。
廉贞⽔去最为良,富贵荣华定⼀房。
贪狼⽔来照⽳场,⼈丁千口发众房。
贪狼⽔去好贪花,卖尽⽥地绝了家。
巨⻔⽔来朝曲塘,⼉孙世代主荣昌。
巨⻔⽔去主离乡,卖了⽥地走外乡。
禄存⽔来败⻓房,⻓房⼈口定遭殃。
禄存⽔去⼤吉昌,富贵荣华归⻓房。
⽂曲⽔来起⾼峰,出⼈少亡主贫穷,
⽂曲⽔去⽣双⼦,⽥地家财次第隆。